ซอฟต์แวร์คืออะไร

ซอฟต์แวร์คืออะไร  (Software) คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์ จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ software เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เอง คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้หากปราศจากซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการการทำงานของ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบที่สำคัญ ได้แก่

 • ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Windows, macOS, Linux
 • ยูทิลิตี้ (Utility) เช่น โปรแกรมจัดการไฟล์ โปรแกรมแก้ไขข้อความ โปรแกรมสแกนไวรัส

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

ซอฟต์แวร์ คือ ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ช่วยผู้ใช้ทำงานต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหลากหลายประเภท เช่น ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 • ซอฟต์แวร์สำนักงาน (Office Software) เช่น Microsoft Office, LibreOffice
 • ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphics Software) เช่น Adobe Photoshop, GIMP
 • ซอฟต์แวร์ มัลติมีเดีย (Multimedia Software) เช่น VLC Media Player, iTunes
 • ซอฟต์แวร์เกม (Game Software) เช่น Counter-Strike, Minecraft

บทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจำวัน

ซอฟต์แวร์หมายถึง มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ซอฟต์แวร์ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรมซอฟต์แวร์ ยังช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วย

ในชีวิตประจำวัน ซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันบ่อย ๆ ได้แก่

 • ซอฟต์แวร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office, LibreOffice ช่วยให้เราสามารถทำงานเอกสาร นำเสนองาน จัดการตารางเวลา ฯลฯ
 • ซอฟต์แวร์ กราฟิก เช่น Adobe Photoshop, GIMP ช่วยให้เราสามารถออกแบบกราฟิก ตกแต่งภาพถ่าย ฯลฯ
 • ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย เช่น VLC Media Player, iTunes ช่วยให้เราสามารถฟังเพลง ดูหนัง เล่นวิดีโอ ฯลฯ
 • ซอฟต์แวร์เกม เช่น Counter-Strike, Minecraft ช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายความเครียด สนุกสนานไปกับการเล่น ฯลฯ

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

 • ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์การขาย ซอฟต์แวร์คลังสินค้า ฯลฯ
 • ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ เช่น ซอฟต์แวร์วินิจฉัยโรค ซอฟต์แวร์รักษาโรค ซอฟต์แวร์วางแผนการรักษา ฯลฯ
 • ซอฟต์แวร์การศึกษา เช่น ซอฟต์แวร์การเรียนออนไลน์ ซอฟต์แวร์สอนภาษา ซอฟต์แวร์ฝึกทักษะ ฯลฯ

อนาคตของซอฟต์แวร์

ระบบซอฟต์แวร์ มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา และในอนาคต ซอฟต์แวร์จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) จะช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์จะกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบอัตโนมัติ (Automation) และระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) และความเป็นจริงเสมือน (VR) จะช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และโลกแห่งความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์จะกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเราในทุก ๆ ด้าน

ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ในอนาคตที่เป็นไปได้ ได้แก่

ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านของเราให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถทำงานและเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเสมือนจริง อนาคตของซอฟต์แวร์นั้นยังอีกยาวไกล แต่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยให้ซอฟต์แวร์มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก

ติดตามข่าวสาร : https://computersocial.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : คอมพิวเตอร์สมัยก่อน