ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานทดแทนมนุษย์ คอมพิวเตอร์สามารถคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สามารถจดจำข้อมูลจำนวนมากได้ คอมเครื่องแรกของโลก และสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษา งานด้านธุรกิจ งานด้านอุตสาหกรรม และงานด้านบันเทิง คอมพิวเตอร์เครื่องแรก

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ

 • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
 • ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น

การทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก การทำงานของคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของซอฟต์แวร์ และแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลออกมา คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า

ประเภทของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน เช่น

 • ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้งานส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เป็นต้น
 • มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ใช้งานในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร สายการบิน เป็นต้น
 • ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานในงานวิจัยและการคำนวณที่ซับซ้อน

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

ผู้สร้างคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในการทำงานหลายประเภท เช่น การศึกษา งานด้านธุรกิจ งานด้านอุตสาหกรรม ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และงานด้านบันเทิง คอมพิวเตอร์ช่วยให้งานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยุคแรกของโลก

องค์ประกอบฮาร์ดแวร์

นอกจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้ว คอมพิวเตอร์ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอีกสองส่วน คือ

 • ข้อมูล (Data) เป็นสารสนเทศที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียง เป็นต้น
 • โปรแกรม (Program) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น

ข้อมูลและโปรแกรมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ข้อมูลจะถูกป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ กล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน เป็นต้น จากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของโปรแกรม และแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลออกมาผ่านอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เครื่องเสียง เป็นต้น คอมรุ่นเก่า

การทำงานของคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1. การป้อนข้อมูล (Input) คือการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ กล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน เป็นต้น
 2. การประมวลผลข้อมูล (Processing) คือการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของโปรแกรม เช่น คำนวณหาผลลัพธ์ เรียงลำดับข้อมูล ค้นหาข้อมูล เป็นต้น
 3. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) คือการบันทึกข้อมูลไว้ที่หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำแฟลช เป็นต้น
 4. การแสดงผลข้อมูล (Output) คือการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง เป็นต้น

ประเภทย่อยของคอมพิวเตอร์

นอกจากประเภทของคอมพิวเตอร์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นแล้ว คอมพิวเตอร์ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยตามลักษณะการใช้งานได้อีก เช่น

 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้งานส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เป็นต้น
 • คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น
 • คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็นต้น
 • คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว (Embedded Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์รุ่นแรก และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้นในอนาคต คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานใหม่ๆ มากมาย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computer) เป็นต้น คอมพิวเตอร์จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฉันยังขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันอีกด้วย ดังนี้ ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์

 • ช่วยในการทำงาน คอมพิวเตอร์ช่วยให้ทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น งานพิมพ์งาน การคำนวณ การสร้างงานนำเสนอ เป็นต้น
 • ช่วยในการติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น การแชท การส่งอีเมล การโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูล คอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การใช้ฐานข้อมูล เป็นต้น ลักษณะของคอมพิวเตอร์
 • ช่วยในการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ เช่น การเล่นเกมการศึกษา การดูวิดีโอสอน เป็นต้น
 • ช่วยในการความบันเทิง คอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เป็นต้น

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อาจถูกโจมตีจากไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่นๆ ที่สามารถทำลายข้อมูลและทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติได้ ผู้ใช้ควรมีการป้องกันความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม เช่น

 

 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์
 • ใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด
 • ตั้งค่ารหัสผ่านที่แข็งแกร่ง
 • สำรองข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรตระหนักถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่ควรละเมิดกฎหมายเหล่านี้ เพราะอาจถูกดำเนินคดีได้

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

จุดเด่น ของ คอมพิวเตอร์ การทราบเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการคิดค้นคอมพิวเตอร์แรกจนถึงความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เช่น การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุค ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ต้นฉบับถึงคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตและความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

วิธีดูแลและรักษาคอมพิวเตอร์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาเช่น การล้างคีย์บอร์ดและหน้าจอ การตรวจสอบฮาร์ดแวร์เพื่อความเสถียร และการสำรองข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรม

การทราบเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Python, Java, C++, และอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การโปรแกรมมิ่งและพัฒนาแอปพลิเคชั่น

การเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวออนไลน์

การปกป้องข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของคุณในโลกออนไลน์ เช่น การใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และการรู้จักกับการป้องกันการแฮกและการขโมยข้อมูล

การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้และการวิจัย ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการทำวิจัยในหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การแพทย์ และการวิจัยในด้านต่างๆ

การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ การติดตามและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มในโลกคอมพิวเตอร์ เช่น ปัจจุบันนี้เรามีการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และความเชื่อมโยงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

 การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การจัดการโครงการ และการทำงานกลุ่มผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบัน เพราะมันสามารถนำไปใช้ในหลายด้านของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การศึกษา การสื่อสาร หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ และความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เราสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ติดตามข่าวสาร : https://computersocial.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์